Ambasadorka Lost Alchemy

 

Regulamin konkursu – „AMBASADORKA LOST ALCHEMY ”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Konkurs organizowany jest pod nazwą „AMBASADORKA LOST ALCHEMY” (zwany dalej: "Konkursem") .

2. Organizatorem Konkursu  jest BIOTANIKA Wioletta Rovers  z siedzibą w Węgierskiej Górce przy ul. Granicznej 6, 34-350 Węgierska Górka , NIP: 553-164-31-30, REGON: 241568544, zwana dalej Organizatorem.

3. Fundatorem Nagrody jest Organizator Konkursu.

4. Ustaleniami zawartymi w niniejszym Regulaminie objęty jest okres od 1 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020roku.

5. W okresie podanym § 1 pkt 4 Organizator w uzgodnionych terminach prześle Zwycięzcy 6 paczek zawierających kosmetyki o łącznej wartości od 200 do 250,00 zł brutto.

6. Po otrzymaniu paczek o których mowa w § 1 pkt 5 Zwycięzca zaprezentuje jej zawartość na swoim profilu w serwisie społecznościowym Instagram za pomocą:

a) w terminie 3 dni od otrzymania przesyłki relacji unboxing i prezentacji zawartości paczki. Relacja zostanie każdorazowo oznaczona za pomocą hasztagu #ambasadorkalostalchemy #lostalchembeauties i wzmianki @lostalchemy_pl

b) w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki postu opisującego przesłane kosmetyki, sposób pakowania a także źródło pochodzenia produktów ( tj. sklep działający pod witryną www.lostalchemy.com) Post zostanie każdorazowo oznaczony za pomocą hasztagu #ambasadorkalostalchemy #lostalchembeauties i #lostalchemy i wzmianki @lostalchemy_pl

7.Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony w terminie od dnia 04.05.2019  roku do dnia 10.06.2019 roku.

8.Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 20.06.2019r.

9.Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 20.06.2019r profilu Organizatora w serwisie INSTAGRAM pod adresem https://www.instagram.com/lostalchemy_pl/

10.Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu.

11.Przekazanie zwycięzcy Nagrody nastąpi w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem firmy DPD, na koszt Organizatora, w terminie ustalonym pomiędzy Organizatorem oraz Zwycięzcą.

12.Przedmiotowy Konkurs nie jest „loterią fantową”, jak również „loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 201 poz. 1540).

13.Celem Konkursu jest reklamowanie produktów oferowanych przez Organizatora za pośrednictwem platformy sprzedaży online pod adresem www.lostalchemy.com a także propagowanie rozpoznawalności w Internecie marki Lost Alchemy.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA

1.W Konkursie mogą brać udział tylko i wyłącznie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych zwani dalej jako Uczestnicy lub posiadające zgodę opiekunów prawnych na uczestnictwo w Konkursie. Konkurs jest skierowany do osób (oraz ich dzieci) będących aktywnymi użytkownikami serwisu INSTAGRAM w czasie trwania konkursu.

2.Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

3.Uczestnictwo w konkursie polega na:

a.             Opublikowaniu w terminie od 4 czerwca 2019r do 10 czerwca 2019r postu i relacji w serwisie społecznościowym INSTAGRAM zawierającego odpowiedź autorską wskazującą powody dla których osoba biorąca udział w konkursie powinna zostać wybrana do pełnienia funkcji Ambasadorki Lost Alchemy.  Post i relacja musza zawierać autorskie zdjęcia ilustrujące.

4.W ramach wypełnienia warunków uczestnictwa w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na podanie a następnie przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na publikację danych o jego profilu w serwisie INSTAGRAM. Zgoda dotyczy również publikacji na profilach społecznościowych Organizatora postów i relacji opublikowanych w ramach udziału w konkursie, a następnie w ramach realizacji rocznej akcji Ambasadorka Lost Alchemy w terminie wskazanym w niniejszym Regulaminie w paragrafie 1 pkt 4.

§ 3 PRAWA AUTORSKIE

1.W Konkursie mogą brać udział jedynie osoby zamieszczające autorską odpowiedź i autorskie zdjęcia . Publikowane treści i zdjęcia nie mogą nie naruszać praw osób trzecich. Osoba biorąca udział w konkursie jest zobowiązana do utrzymywania aktywnej działalności na profilu w serwisie społecznościowym INSTAGRAM z którego nastąpiło zgłoszenie do Konkursu. Niniejszy profil musi być profilem publicznym przez cały czas trwania akcji Ambasadorka Lost Alchemy, tj w okresie podanym § 1 pkt 4.

2. Zwycięzca zobowiązuje się do aktywnego prowadzenia profilu określonego w punkcie powyżej w sposób nienaruszający norm społecznych, przepisów prawa a także przyjętej ogólnie etyki funkcjonowania w mediach społecznościowych.

§ 4 KOMISJA KONKURSOWA

1.       W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, rozpatrywania oraz interpretacji Regulaminu, Organizator powoła Komisję Konkursową.

2.       W skład Komisji Konkursowej wejdą dwie osoby wybrane przez Organizatora.

3.       Uczestnikom przysługuje prawo do składania reklamacji, w formie pisemnej, w siedzibie Organizatora, w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników.

4.       Komisja Konkursowa rozpatruje reklamację w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.

5.       Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

§ 5 ZASADY KONKURSU

1.       Wygrana w Konkursie uzależniona jest od spełnienia  powyżej określonych warunków

2.       Zwycięzcę Konkursu wyłoni Komisja Konkursowa wybierając odpowiedź według własnego uznania

3.       Nagrodę otrzymuje Uczestnik wyłoniony jako Zwycięzca Konkursu.

4.       Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o tym fakcie w poście zamieszczonym przez Organizatora na jego profilu w serwisie społecznościowym INSTAGRAM pod adresem: https://www.instagram.com/lostalchemy_pl/ .

5.       Po ogłoszeniu wyników konkursu, celem ustalenia terminu i warunków realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, Uczestnik zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem i przekazać Organizatorowi  za pośrednictwem wiadomości email adres do nadania przesyłki zawierającej nagrodę, oraz swoje Imię i nazwisko. W przypadku niedopełnienia tego warunku w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników Konkursu, prawo do  otrzymania Nagrody przez Zwycięzcę wygasa. W takim przypadku organizator wyłoni kolejnego Zwycięzcę spośród wszystkich uczestników konkursu, o czym poinformuje w odrębnym wpisie na swoim profilu w serwisie społecznościowym INSTAGRAM. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu ze Zwycięzcą za pośrednictwem e-mail , telefonu a także wiadomości przekazywanych za pośrednictwem serwisu społecznościowego INSTAGRAM.     

 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie.

2.Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji Uczestników pod względem spełnienia warunków Konkursu, jak również może żądać od Uczestników podania określonych danych w zakresie koniecznym do realizacji postanowień niniejszego Konkursu i Regulaminu.

3.Niespełnienie warunków Konkursu powoduje wykluczenie Uczestnika z Konkursu,       

4.Regulamin Konkursu jest dostępny  na stronie internetowej Organizatora pod adresem https://www.lostalchemy.com/blog.html

5.Zgłoszenie Konkursowe jest tożsame z akceptacją niniejszego Regulaminu.

6.W sprawach nieobjętych Regulaminem decyduje Organizator.

 

 

 

 

 

 

Komentarz

Zostaw swój komentarz