Konkurs "Moja naturalna pielęgnacja"

Regulamin konkursu  „Moja naturalna pielęgnacja”§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE1.Konkurs organizowany jest pod nazwą „Moja naturalna pielęgnacja” (zwany dalej: "Konkursem") .

2. Organizatorem Konkursu  jest BIOTANIKA Wioletta Rovers  z siedzibą w Węgierskiej Górce przy ul. Graniczna 6, 34-350 Węgierska Górka , NIP: 553-164-31-30, REGON: 241568544, zwana dalej Organizatorem.

3. Ustaleniami zawartymi w niniejszym Regulaminie objęty jest czas trwania konkursu tj .okres od 1 września 2019 roku do 5 stycznia 2020 roku.

4. W okresie podanym § 1 pkt 3 Organizator w uzgodnionych terminach wyłoni 4 zwycięzców Konkursu, po jednym w każdym miesiącu: wrzesień, październik, listopad, grudzień.

5. Nagrodą w konkursie jest publikacja wpisów własnych Uczestników konkursu na temat naturalnej pielęgnacji w szczegółowych zakresach podanych poniżej ( zwanych dalej tematami przewodnimi) :

a) w miesiącu wrzesień  2019: TWARZ

b) w miesiącu październik 2019: CIAŁO

c) w miesiącu listopad 2019: WŁOSY

d) w miesiącu grudzień 2019: makijaż naturalny

6. Zwycięskie wpisy opublikowane zostaną  przez Organizatora na jego profilach w serwisach społecznościowych Facebook pod adresem https://www.facebook.com/Lost-Alchemy-2237198216538580 i w serwisie INSTAGRAM pod adresem https://www.instagram.com/lostalchemy_pl/ jak również na jego blogu pod adresem https://www.lostalchemy.com/blog.html

7. W ramach nagrody Organizator każdorazowo prześle Zwycięzcy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników paczkę zawierającą kosmetyki o łącznej wartości min. 150zł.

8. Po otrzymaniu paczek o których mowa w § 1 pkt 7 Zwycięzca zaprezentuje jej zawartość na swoim profilu w serwisie społecznościowym Instagram i/lub Facebook za pomocą:

a) w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki relacji unboxing i prezentacji zawartości paczki. Relacja zostanie każdorazowo oznaczona za pomocą hasztagu  #naturalnapielegnacja i wzmianki @lostalchemy_pl

b) w terminie 30 dni od otrzymania przesyłki postu opisującego otrzymane kosmetyki, sposób pakowania a także źródło pochodzenia produktów ( tj. sklep działający pod witryną www.lostalchemy.com) Post zostanie każdorazowo oznaczony za pomocą hasztagu  #lostalchemy, #naturalnapielegnacja i wzmianki @lostalchemy_pl

9.Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony w terminie od dnia 01.09.2019  roku do dnia 05.01.2020 roku.

10. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniach:

a) zgłoszenia z miesiąca wrzesień 2019 – do dnia 5 października 2019

b) zgłoszenia z miesiąca październik 2019 – do dnia 5 listopada 2019

c) zgłoszenia z miesiąca listopad 2019 – do dnia 5 grudnia 2019

d)  zgłoszenia z miesiąca grudzień 2019 – do dnia 5 stycznia 2020.

11. Ogłoszenie wyników nastąpi na profilach Organizatora w serwisie Facebook pod adresem https://www.facebook.com/Lost-Alchemy-2237198216538580 i w serwisie INSTAGRAM pod adresem https://www.instagram.com/lostalchemy_pl/

12. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu.

13. Przekazanie Nagrody w formie paczki sponsorowanej nastąpi w formie przesyłki kurierskiej, na koszt Organizatora

14. Przedmiotowy Konkurs nie jest „loterią fantową”, jak również „loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 201 poz. 1540).

15. Celem Konkursu jest reklamowanie produktów oferowanych przez Organizatora za pośrednictwem platformy sprzedaży online pod adresem www.lostalchemy.com a także propagowanie rozpoznawalności w Internecie marki Lost Alchemy.§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA1. W Konkursie mogą brać udział tylko i wyłącznie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zwani dalej jako Uczestnicy lub posiadające zgodę opiekunów prawnych na uczestnictwo w Konkursie. Konkurs jest skierowany do osób będących aktywnymi użytkownikami serwisu INSTAGRAM i/lub  Facebook w czasie trwania konkursu.

2. W konkursie nie mogą brać udziału osoby spokrewnione z Organizatorem, osoby zatrudnione przez Organizatora  ani osoby spokrewnione z osobami zatrudnionymi przez Organizatora.

3.Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

4.Uczestnictwo w konkursie polega na przesłaniu na adres mailowy ok@lostalchemy.com w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca wpisu opisującego rutynę pielęgnacyjną w zakresie tematu przewodniego miesiąca podanego zgodnie z treścią par 1 pkt 5, stosowane kosmetyki,  jak również rodzaj cery/ włosów Uczestnika konkursu, sposób i kolejność aplikacji, ulubione produkty etc. Wpis powinien być zilustrowany zdjęciami własnego autorstwa, prezentującymi produkty kosmetyczne użyte w pielęgnacji. Dodatkowo wpis może być zilustrowany zdjęciami przedstawiającymi proces aplikacji kosmetyków, efekt uzyskany po ich aplikacji etc.

5. Każdorazowo po ogłoszeniu wyników zwycięzca konkursu zobowiązany jest do opublikowania na swoim profilu w serwisie społecznościowym Facebook i/lub Instagram informacji o wygranej jak również informacji o adresie publikacji jego opisu rutyny pielęgnacyjnej w zakresie tematu przewodniego miesiąca. Informacja może zostać opublikowana w formie postu bądź relacji i powinna zawierać hasztag #lostalchemy, #naturalnapielegnacja i wzmiankę @lostalchemy_pl

6. Po ogłoszeniu wyników Zwycięzca konkursu może równocześnie opublikować wpis na swoich profilach i/lub na prowadzonym przez siebie blogu.

7. W ramach wypełnienia warunków uczestnictwa w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na publikację danych o jego profilu w serwisie INSTAGRAM i / lub Facebook. Zgoda dotyczy również publikacji na profilach społecznościowych Organizatora postów i relacji opublikowanych w ramach udziału w konkursie.§ 3 PRAWA AUTORSKIE1.W Konkursie mogą brać udział jedynie osoby zamieszczające autorską wypowiedź i autorskie zdjęcia . Publikowane treści i zdjęcia nie mogą nie naruszać praw osób trzecich. Osoba biorąca udział w konkursie jest zobowiązana do utrzymywania aktywnej działalności na profilu w serwisie społecznościowym INSTAGRAM i / lub Facebook  z którego nastąpiło zgłoszenie do Konkursu. Niniejszy profil musi być profilem publicznym przez cały czas trwania konkursu.

2.  Zwycięzca zobowiązuje się do aktywnego prowadzenia profilu określonego w punkcie powyżej w sposób nienaruszający norm społecznych, przepisów prawa a także przyjętej ogólnie etyki funkcjonowania w mediach społecznościowych.

3. Uczestnik biorący udział w konkursie tym samym wyraża zgodę na publikację swojego wpisu, zdjęć, oraz – jeśli dotyczy- swojego wizerunku na blogu znajdującym się pod adresem https://www.lostalchemy.com/blog.html, jak również na profilach Organizatora konkursu w serwisach społecznościowych Facebook i Instagram podanych powyżej w par 1 pkt 6

 

§ 4 KOMISJA KONKURSOWA

 

1.       W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, rozpatrywania oraz interpretacji Regulaminu, Organizator powoła Komisję Konkursową.

2.       W skład Komisji Konkursowej wejdą dwie osoby wybrane przez Organizatora.

3.       Uczestnikom przysługuje prawo do składania reklamacji, w formie pisemnej, w siedzibie Organizatora, w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników.

4.       Komisja Konkursowa rozpatruje reklamację w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.

5.       Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

 

§ 5 ZASADY KONKURSU

 

1.       Wygrana w Konkursie uzależniona jest od spełnienia  powyżej określonych warunków

2.       Zwycięzcę Konkursu wyłoni Komisja Konkursowa wybierając odpowiedź według własnego uznania

3.       Nagrodę otrzymuje Uczestnik wyłoniony jako Zwycięzca Konkursu.

4.       Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o tym fakcie w poście zamieszczonym przez Organizatora na jego profilu w serwisie społecznościowym INSTAGRAM oraz Facebook w terminach podanych w paragrafie 1 pkt 10.

 

5.       Po ogłoszeniu wyników konkursu, celem ustalenia terminu i warunków realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, Uczestnik zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem i przekazać Organizatorowi  za pośrednictwem wiadomości email wysłanej pod adres mailowy wioletta.rovers@lostalchemy.com danych adresowych do nadania przesyłki zawierającej nagrodę, oraz swoje imię, nazwisko i numer telefonu. W przypadku niedopełnienia tego warunku w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników Konkursu, prawo do  otrzymania Nagrody przez Zwycięzcę wygasa. W takim przypadku Organizator wyłoni kolejnego Zwycięzcę spośród wszystkich uczestników konkursu, o czym poinformuje w odrębnym wpisie na swoim profilu w serwisie społecznościowym INSTAGRAM i/ lub FACEBOOK. W celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z niniejszego Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu ze Zwycięzcą za pośrednictwem e-mail, telefonu a także wiadomości przekazywanych za pośrednictwem serwisu społecznościowego INSTAGRAM i/lub Facebook. 

 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie.

2. Organizator, w porozumieniu z Uczestnikiem, zastrzega sobie prawo do publikacji na swoim blogu pod adresem podanym powyżej dowolnych wypowiedzi i zdjęć zgłoszonych w ramach Konkursu.

3.Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji Uczestników pod względem spełnienia warunków Konkursu, jak również może żądać od Uczestników podania określonych danych w zakresie koniecznym do realizacji postanowień niniejszego Konkursu i Regulaminu.

4. Niespełnienie warunków Konkursu powoduje wykluczenie Uczestnika z Konkursu       

5.Regulamin Konkursu jest dostępny  na stronie internetowej Organizatora pod adresem https://www.lostalchemy.com/blog/konkursy-c7.html

6. Zgłoszenie Konkursowe jest tożsame z akceptacją niniejszego Regulaminu.

7. W sprawach nieobjętych Regulaminem decyduje Organizator.

 

 

 

 

 

 

Komentarz

Zostaw swój komentarz